sk|en

Corporate Finance

Každé rozhodnutie, ktoré v podnikaní robíme, ma finančné implikácie. Každé rozhodnutie, ktoré vyvolá použitie financií je rozhodnutie v podnikových financiách.

Cieľom každého podnikania je prinášať hodnotu pre svojich majiteľov, akcionárov. A táto hodnota je obsiahnutá v súvahe spoločnosti. Keďže jedným z primárnych cieľov finančného riadenia firmy je maximalizácia hodnoty firmy, jednou z najdôležitejších úloh v podnikových financiách je riadenie súvahy. Základný princíp ostáva rovnaký, či riadime veľkú firmu kótovanú na burze cenných papierov, alebo malú rodinnú firmu. V každom podnikaní chceme investovať zdroje rozumne, nájsť správny mix vlastných a cudzích zdrojov tak, aby investície do projektov zvýšili hodnotu firmy z dlhodobého pohľadu, aby zvýšili ziskovosť a udržateľnosť podnikania a priniesli návratnosť majiteľom v peňažnom vyjadrení.

Podnikové financie nám pri riadení súvahy dávajú odpoveď na tri základné otázky:

  1. Do akých dlhodobých aktív máme investovať = kapitálové výdavky
  2. Ako získa firma potrebné finančné zdroje na svoje výdavky a investície = kapitálová štruktúra
  3. Ako riadiť likviditu a hotovostné toky = pracovný kapitál

"Investuj do aktív a projektov, ktoré prinášajú akceptovateľnú návratnosť. Táto má byť vyššia pri rizikovejších projektoch a musí odraziť finančný mix – pomer vlastných a cudzích zdrojov. Návratnosť je vyjadrená hotovosťou, ktoré v reálnom čase investícia prináša, pričom berieme do úvahy slabé aj silné stránky týchto projektov." Investičný princíp